Radonhalter i bostäderna tas inte på allvar av kommunerna

Radon

Den näst vanligaste orsaken till lungcancer ligger exponering av radonhalten i bostäder för. I minst 400.000 bostäder i Sverige ligger radonhalten på högre än riksvärdet visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Att dessutom flertalet av dessa bostäder är lägenheter i kommunala bostadsbolag, visar tydligt på att många av Sveriges kommuner inte tar detta på allvar.

Kommunerna är skyldiga att ta radonfrågan på allvar. Trotts detta har man sett flera fall i rätten för att kommunerna alltså inte tar halterna på allvar. Bostadsbolagen menar på att djupa analyser av hög radonhalt tar lång tid och att man tar tag i det så fort man får vetskap. I Stockholm finns det dom som har extremt höga halter av radon och påpekat detta i närmare tio års tid. Man tror att det inte är en ekonomisk fråga utan snarare att politiker i miljö- och hälsovårdsnämnderna prioriterar annat.

Nu jobbar man i Sverige med en ny handlingsplan för att minska radonhalterna. Vilket är nödvändigt då EU kommit med ett nytt EU-direktiv som innebär att varje EU-land skall jobba fram en nationell handlingsplan i syfte att sänka radonhalterna i bostäder. Denna handlingsplan skall vara klar i slutet av nästa år. Folkhälsomyndigheten, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten har fått denna uppgift att utföra i Sverige.