Jobb i de gröna näringarna för nyanlända

Många aktörer kommer med goda idéer för att hjälpa nyanlända att få arbete på den svenska arbetsmarknaden. Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet kommer att presentera idéer den 10 februari  om hur man kan skapa jobb i de gröna näringarna.

Roy Meichert på Arbetsförmedlingen säger att det framöver kommer att efterfrågas allt mer utbildad personal inom trädgårdsnäringen. Fredrik Gunnarsson, samordnare på Skogsstyrelsen, noterar att det finns arbete inom rekreation, natur- och kulturmiljövård, som av resursskäl eller brist på samordning inte blir utfört.

I den rapport som ska presenteras den 10 februari dras fyra slutsatser:

  • intresset hos nyanlända är idag lågt för denna typ av jobb, därför måste man utveckla nya sätt att attrahera dem
  • det gröna näringslivet behöver involveras mer för att hitta lösningar för att ge fler nyanlända jobb
  • statliga myndigheter kan gå före när det gäller att korta nyanländas väg till egenförsörjning
  • de bästa insatserna som genomförs bör sedan permanentas

Ann Dolling vid Sveriges lantbruksuniversitet, säger att man där har tagit fram information och utbildning för den här målgruppen. Det finns också förslag på en ny naturbruksutbildning.