Allt är inte grönt ljus när värnplikt ska återinföras 2018

 

Militär

Att värnplikt ska återinföras 2018 enligt regeringsbeslut har förmodligen inte gått någon förbi. Men nu visar det sig att allt är inte riktigt grönt ljus ännu för att Försvarsmakten ska kunna rigga för den nya verkligheten 2018. T.ex. så konstaterar Officersförbundet en tydlig flaskhals i utmaningen vad avser att personalbemanna för att kunna utbilda alla de nya rekryterna. Dagens skrala numerär av befintliga officerare har dessutom andra uppdrag att lösa. Bristen på utbildningsbefäl är således redan ett faktum.

Försvarsmaktens ekonomi är redan i dags dato utsatt för ständiga prövningar där man oftast får skjuta större projekt på framtiden i sina dagliga prioriteringar. Utredningen som legat till grund för beslutet om värnpliktsinförandet fastställer att utbildningen ska ske inom Försvarsmaktens befintliga ekonomiska ramar. En annan bristfaktor för Försvarsmakten att lösa är boendet för de nya rekryterna. Det måste finnas tillräckligt med antal logement att erbjuda. Boendet är viktigt för ett bra mottagande och en bra arbetsmiljö som i sin tur borgar för goda utbildningsresultat.

Att kunna erbjuda rekryterna en bra och anpassad utrustning under värnplikten hör också till självklarheterna. Att det tidigare inte funnits tillräckligt med byxor, jackor och kängor har gjort att debatten därvidlag varit återkommande. Som lite grädde på moset så har Försvarsmakten historiskt även varit dålig på att anpassa utrustningen för kvinnor, men där ser man i nuläget inget fortsatt problem.

Patroner

Hur stor är då chansen att får göra ”nya” värnplikten 2018? En värnplikt då runt 13.000 personer födda åren 1999 och 2000 ska kallas in för mönstring med start i sommar? Det krävs de facto en hel del för att bli ianspråktagen. Rekryteringsmyndigheten lägger en stor vikt vid aktuella personers hälsa, fysik och psyke. När man kallar till mönstring används alltid ett beredskapsunderlag (formulär). Påvisas det redan då en omotivation från den kallade så är sannolikheten låg för att bli inkallad.

Här är några ytterligare kriterier som ska hjälpa rekryteringsmyndigheten att sålla agnarna från vetet:

  • Fundamentet för att överhuvudtaget bli kallad är att man har ett svenskt medborgarskap.
  • Det krävs godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska. (För utbildning inom Hemvärnet krävs att grundskolan är godkänd.)
  • Med linser eller glasögon så är lägsta gräns för total synskärpa 0,5.
  • Om man under senaste fem åren varit dömd i domstolsbrott är man inte aktuell.
  • Då all militär utbildning utgår ifrån att man praktiskt är fältmässig, och att man behandlar och handhar vapen så leder i regel funktionsnedsättning till ett avslag.
  • Har man sjukdom som kräver kontinuerlig medicinering (t.ex. astma, diabetes) så ska man anses som olämplig. Utbildningen ska göra personen redo för krissituation. Om sådan inträffar så finns inte alltid tillgången till att få medicin. Även de som måste stävja allergier med mediciner kan förvänta sig avslag på ansökan.