Viktigt med ett ”psykologiskt kontrakt”

Psykologi

Att det är viktigt med ett ”psykologiskt kontrakt” i organisationer visar resultaten av forskning på Mälardalens högskola. Forskningen tar avstamp i frågan: Varför är personalomsättningen så hög bland sjuksköterskor? Resultatet redovisar att organisationen måste ta större ansvar vad avser frågor som berör klimatet på arbetsplatsen och omsorgen om personalen. Det psykologiska kontraktet ska kunna ge svar på frågor som:

  • Vilka förväntningar har de som anställts när de kommer till arbetsplatsen?
  • Vilka åtaganden har organisationen?

Forskningen grundar sig på intervjuer gjorda med sjuksköterskor som avslutat sin tjänst. Många av dem hade slutat på grund av någon form av arbetsrelaterad orsak som t.ex. stress och hög arbetsbelastning. Andra hade slutat av privata skäl. Forskningen kunde även påvisa det nya att huruvida sjuksköterskor stannar kvar eller inte i organisationen handlar mycket om relationen i organisationen och på arbetsplatsen. BalansI bristyrkenas tidevarv där konkurrensen är stor om kompetensen så blir löften om löneförhöjning och kompetensutveckling det som ska locka att ansöka till organisationen. Och sen handlar det om att de facto hålla de löftena. Forskningsresultaten från Mälardalens högskola vad gäller en hög omsättning av sjuksköterskor konstaterar att ett psykologiskt kontrakt är viktigt. Detta för att kunna säkerställa organisationens personalförsörjning.

Frågan man kan ställa sig utifrån aktuellt forskningsresultat med sjuksköterskor är: Beror inte en hög omsättning av personal inom andra branscher och yrkeskategorier också på en avsaknad och ett förhållningssätt till psykologiska kontrakt?