Svensk industri sysselsätter cirka 850.000 personer

IndustriAtt svensk industri fortfarande sysselsätter cirka 850.000 personer har presenterats i en rapport från industriarbetsgivarna. Siffrorna tar sitt avstamp från statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) avseende produktion och sysselsättning inom industrin. Det framgår även att det sysselsätts cirka 180.000 personer inom den svenska basindustrin. Den är unik då varje jobb inom basindustrin indirekt skapar näst intill två nya jobb i andra branscher.

Industrin är med andra ord betydelsefull för den svenska ekonomin genom att:

  • Nästan vart tredje jobb är i industrin.
  • Nästan en tredjedel av förädlingsvärdet i näringslivet är i industrin.

Ser man till svensk ekonomi som helhet så handlar det om nästan vart femte jobb, och nästan 20 procent av det totala förädlingsvärdet i landet. Det kommuniceras ofta att den svenska industrin är på tillbakagång medan tjänstesektorn växer rejält, vilket beror på okunskap om vad dagens industri de facto består av. En strukturomvandling inom industrin under de senaste åren har suddat ut gränserna mellan vad som är industri respektive tjänsteproduktion.

InstallatörSom det är nu härrör nästan två tredjedelar av de som jobbar bland industrin leverantörer till industrins tjänsteleverantörer. Ofta så består industrin av ett nätverk med tjänsteproducerande- och tillverkande företag. Särskilt tydligt blir det av all den avancerade produktion som ofta bedriva utanför industrins sfär. Det handlar om produktion av teknik- och IT-tjänster samt forskning och utveckling.

Det finns även andra verksamheter som inte varit direkt kopplat till industrin, men som ändå drevs inom industrin som flyttat ut. Ekonomihantering, städtjänster och fastighetsskötsel är sådant som flyttats från industritillverkning till tjänsteverksamhet i aktuell statistik. Detta trots att uppdragen inte alls förändrats sedan tidigare.  Det är tämligen värdelöst att försöka dela upp tjänste- och varuproduktion då de båda hänger ihop i värdekedjan.