Vård- och omsorgsnämnden avslutar bidraget till kooperativet Uppsökarna

Vård- och omsorgsnämndenVård- och omsorgsnämnden kommer att fatta beslut om att avsluta utbetalning av bidraget till kooperativet Uppsökarna efter att förvaltningen har fått klagomål från enskilda personer om verksamheten. Klagomålen beskriver brister i verksamheten.

Vård- och omsorgsförvaltningen har inte utrett eller tagit ställning till de händelser som uppgiftslämnare beskrivit. Vård- och omsorgsnämnden anser ändå att det är oskäligt att ge ett bidrag till organisationen efter att ha tagit del av klagomålen. Nämnden kan med nuvarande överenskommelse inte garantera kvaliteten i verksamheten och vill i stället utveckla nya hållbara former för samverkan med frivilligorganisationer. Därför har nämnden för avsikt att på sammanträdet den 16 maj besluta om att avsluta utbetalningen av bidraget.

Eskilstuna kommun har under ett antal år gett ett bidrag till kooperativet Uppsökarna. Verksamheten som bedrivs inom ramen för organisationen är inte en kommunal verksamhet. Förvaltningen har därmed ingen möjlighet att genomföra uppföljningar eller på annat sätt säkerställa att brukarna får ett gott bemötande enligt kommunens värdegrund.

Vård- och omsorgsnämnden är mycket angelägen om att utveckla ett gott samarbete med alla intresse- och frivilligorganisationer. Nämnden kommer att bjuda in organisationer till ett framtida samarbete som ett viktigt komplement till kommunens egen verksamhet.


Uppsökarna i Eskilstuna är en kooperativ ekonomisk förening vars målsättning är att nå ensamma och isolerade människor som av psykiska eller sociala orsaker ej lyckats komma ut i social gemenskap, daglig verksamhet, arbete eller utbildning. De bedriver sin verksamhet i gamla prästgården bredvid Fors kyrka.