Naturen i Eskilstuna kommun

Naturen i Eskilstuna kommunNaturen i Eskilstuna kommun är omväxlande och intressant. De lövrika slätt- och mellanbygderna kring Hjälmaren, Mälaren med sin övärld, blandningen av skog, åker, betesmark och sjöar samt skogsbygden med berg, hällmarker och skogstjärnar kan ge besökaren många fina upplevelser.

Med naturvårdsarbetet i kommunen värnas den biologiska mångfalden och människors möjlighet att ta del av den. För att kunna göra det är bland annat miljöbalken till hjälp. Med stöd av miljöbalken kan exempelvis naturreservat bildas och skydda stränder mot exploatering.

Förutom naturvårdande insatser görs även åtgärder för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del av naturvårdsarbetet.

Läs mer på eskilstuna.se