Färre antal återfall bland frigivna från anstalt

återfallEn kortanalys från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att återfallen minskat från 2003 till 2013, och att det framför allt tycks hänga samman med en förändrad klientsammansättning – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.

Även en liten minskning av återfallet innebär stora samhällsekonomiska besparingar. Därför är det angeläget att undersöka hur många som återfaller i brottslighet. I Brås kortanalys Utvecklingen av återfall efter fängelse jämförs den återfallsstatistik som produceras av Brå respektive av Kriminalvården (KV).

Som framgick av figur1 har andelen som återfaller i ny kriminalvårdspåföljd stadigt minskat under en längre tid. Från åren 2000 och 2001, då 55 procent av dem som frigavs från anstalt återföll i ny kriminalvårdspåföljd inom tre år enligt Kriminalvårdens statistik, har andelen sjunkit till 40 procent 2013.

Alla som lämnar anstalt efter att ha avtjänat ett fängelsestraff återfaller inte i samma utsträckning. Såväl Kriminalvårdens som Brås återfallsstatistik visar exempelvis att:

  • män återfaller i större utsträckning än kvinnor.
  • personer som avtjänat fängelsestraff på två månader upp till ett år återfaller i större utsträckning än personer som avtjänat mycket korta fängelsestraff (upp till en månad) och personer som avtjänat mycket långa straff (två år eller mer).
  • personer som är 50 år eller äldre återfaller i mindre utsträckning än yngre personer.
  • personer som avtjänat fängelsestraff för olika sexualbrott återfaller i mindre utsträckning än andra.
  • personer som avtjänat fängelsestraff för tillgreppsbrott eller narkotikabrott återfaller i större utsträckning än andra.

Källa: Brå