#tystiklassen – Elever vittnar om sexuella övergrepp i skolan

ny gymnasieskolaI torsdags berättade 1 700 elever i riksmedia om sexuella övergrepp och trakasserier i svensk skola. I Eskilstunas skolor anmäls och utreds kränkningar och under 2016 hade uppskattningsvis ett 15-tal av dessa anmälningar sexuell karaktär.

– Att elever träder fram och berättar vad de utsatts för är mycket positivt. Såväl #tystiklassen som #meetoo visar att det finns strukturer i samhället som vi måste bryta, säger Hans Ringström, tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildnings-förvaltningen.

Absolut nolltolerans råder inom Eskilstunas skolväsen

I förskolan och skolan råder absolut förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ändå görs anmälningar av elever som känner sig kränkta. Under 2016 gjordes totalt 691 kränkningsanmälningar i Eskilstunas förskolor- och skolor. Anmälan innehåller ingen specifik kategori för sexuella kränkningar, men uppskattningsvis hade ett 15-tal av anmälningarna sexuell karaktär. Vanligast var anmälan om kränkningar mellan elever i grundskolan.

Alla kränkningar inom skolan ska anmälas till rektor som sedan gör en utredning och uppföljning, enligt skollagen och diskrimineringslagen. Om utredningen slår fast att det förekommit en kränkning vidtas åtgärder både på individ- och gruppnivå. I vissa fall görs orosanmälan till socialtjänsten och för de äldre barnen, från 15 år, görs ibland polisanmälan.

Alla kränkningsanmälningar sammanställs på barn- och utbildningsförvaltningen för att urskilja mönster, och förebygga och förhindra framtida kränkningar.

– Vårt förebyggande och främjande arbete i dessa frågor pågår intensivt på alla skolor. Vi jobbar med hela arbetsgrupper, elevvårdsteam och trygghetsteam för att stärka och utveckla kompetensen hos personal och ge dem fler verktyg och metoder i detta viktiga arbete, säger Anna Magnusson, utvecklingscoach i socialt hållbart arbete mot grundskolan.

Verbala kränkningar vanligare i högstadiet

Karaktären på kränkningarna ser olika ut beroende på ålder. Våld är vanligare i lägre åldrar medan antalet verbala kränkningarna ökar i årskurs 7-9. Det är också i den åldern elever filmar varandra och lägger ut bilder på sociala medier utan medgivande. I gymnasieskolan är det ovanligt med våld. Däremot anmäldes tre fall av nätkränkningar, samt ett ärende som bedömdes som sexuellt trakasseri under 2016.

Karin Holmberg Lundin är skolchef för gymnasieskolan:
– Vi har absolut noll tolerans mot alla former av kränkningar. Det är viktigt att vi jobbar på en värdegrund där vi har respekt och förståelse för varandras olikheter, säger Karin.