Eskilstunas invånare nöjda med kommunen

Eskilstunas invånare
Foto: Per Groth
SCB:s medborgarundersökning visar att Eskilstunas invånare är mer nöjda med kommunens verksamheter och med kommunen som en plats att bo och leva på. Resultatet har förbättrats flera år i rad.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Årets resultat visar en förbättring inom alla tre av undersökningens delområden.

Den största förbättringen är inom området Nöjd-Region-Index som visar invånarnas nöjdhet med Eskilstuna som en plats att bo och leva på. Index ökar från 52 till 55 jämfört med förra årets undersökning. Kvinnor är mer nöjda än män. Resultatet ligger fortfarande under jämförbara kommuner. Utbildningsmöjligheter, kommersiellt utbud och tillgång till fritidsmöjligheter sticker ut i positiv bemärkelse, medan resultatet för trygghet och tillgång på bostäder kan förbättras.

– Vi tar ett jättekliv framåt genom detta resultat och det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Det är viktigt att invånarna trivs och mår bra. Men vi behöver bli ännu bättre och undersökningen bekräftar den bild vi redan har. Vi jobbar väldigt hårt för att öka tryggheten och bygga bort bostadsbristen och jag känner en optimism, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Bra betyg för renhållning, räddningstjänst och miljö
Området Nöjd-Medborgar-Index visar invånarnas upplevelser av kommunens verksamheter. Index ökar från 56 till 57 vilket är över kommunens mål och i nivå med jämförbara kommuner. Starka områden är vatten och avlopp, räddningstjänst, renhållning och sophämtning, miljöarbete och kultur. Däremot kan resultatet för äldreomsorgen och stöd till utsatta personer förbättras. Även snöröjning är ett förbättringsområde.

– Inom äldreomsorgen visar våra brukarundersökningar att nöjdheten är högre jämfört med medborgarundersökningen. Det finns en skillnad i uppfattning mellan dem som använt våra tjänster och invånarna i allmänhet, säger Anne Levirinne, kommunstrateg kvalitet, Eskilstuna kommun.

Påverkan och förtroende
Området NII visar invånarnas möjligheter till inflytande och påverkan. Här förbättras resultatet från 39 till 41, vilket är i nivå med kommunens mål och med jämförbara kommuner. Resultatet för information och kontakt är bra. Förtroendet för politikerna har förbättrats, medan möjligheten att påverka fortsatt kan bli bättre.


Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och 27 oktober. Enkäten skickades ut till 2 200 invånare i åldrarna 18–84 år varav 600 torshällabor. Svarsfrekvensen var 36 procent. Resultatet delas upp i tre områden:

  • Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)
  • Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)
  • Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

Undersökningen finns i sin helhet på eskilstuna.se/medborgarundersokning