Kommunen pausar arbetet med Sigurdsristningen

Sigurdsristningen
Sigurdsristningen. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.
Eskilstuna kommun beslutade den 21 februari att pausa utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen för att få möjlighet att utvärdera det arbete som genomförts och överväga alternativ framåt.

– Vi ser att det är viktigt att stanna upp och tänka igenom situationen. Sigurdsristningen är ett speciellt besöksmål som vi behöver hantera med varsamhet. Vi har sett att delar i byggnationen har frångått projekteringen och det behöver vi titta på, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen påbörjades för cirka fyra år sedan, dels för att göra platsen mer tillgänglig och dels för att utveckla platsen till ett mer attraktivt besöksmål. För att öka framkomligheten anläggs en träspång som löper mellan befintliga träd upp till ristningen. Ett trädäck ska dessutom fungera som en vistelseyta. Vistelseytan erbjuder möjlighet att komma nära besöksmålet och skapa bättre förutsättningar för större sällskap att samlas vid ristningen.

Även ett arbete pågår för att lyfta fram berättelsen om Sigurd och Sigrid på ett mer pedagogiskt sätt. Detta genom bland annat skyltning och lekfulla inslag runt spången.

– Vi har många barnfamiljer och skolor som besöker platsen, men även grupper av svenska och utländska turister. Med den här utvecklingen kan vi dels möjliggöra för fler att samlas här men också lyfta berättelsen om Sigurd och Sigrid på ett roligt sätt. Det har tidigare varit en plats som är ganska svår att ta sig till och inte riktigt gett Sigurdsristningen den plats som den förtjänar, fortsätter Kristina.

Gör om och gör rätt

Byggnationen har på flera sätt frångått projekteringen. Den så kallade kjolen som ramar in spången har byggts felaktigt och i fel material. I projekteringen är kjolen utformad med färre träplankor i lärk-trä, en utformning som skapar ett mer transparant uttryck. Kjolen kommer nu att plockas bort, därefter kommer arbetet pausas och en arbetsgrupp med representanter från kommunen, länsstyrelsen, Sörmlands museum med flera ska utvärdera arbetet hittills och ta fram alternativa vägar framåt.


Bakgrund
Kommunledningskontoret har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera arbetet. En ansökan om dispens för byggnation i naturreservatet har lämnats till och beviljats av kommunstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter beviljat tillstånd till ingrepp i fornlämningen baserat på projekteringshandlingen. Eskilstuna kommun är beställare och utförare av byggnationen.

Kostnaden för utredningar, projektering, material och byggnation beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. I utredningsfasen genomfördes bland annat en arkeologisk förstudie och tillgänglighetsanalys.