Gott betyg för Eskilstunas skolor av Skolinspektionen

Eskilstunas skolorEskilstuna är en väl fungerande skolkommun, så sammanfattar Skolinspektionen resultatet av granskningen som genomfördes under hösten. De brister som synliggjorts är bland annat möjlighet till studiehandledning på modersmål, uppföljning i förskoleklass och mottagandet på särskolan. Förskolan uppfyllde alla krav och fick ingen kritik i granskningen.

– Jag är stolt över Eskilstunas skolverksamheter. Tillsynen visar att vi har ett bra systematiskt kvalitetsarbete som tydligt visar på en bra skolutveckling inom Eskilstuna skolor, säger Jari Puustinen (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn granskade totalt 22 skolenheter i Eskilstuna. På övergripande nivå (huvudmannanivå) granskades: förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och fritidshem. Syftet med tillsynen är att hitta brister som går att rätta till för att barn och elever i Eskilstuna får en likvärdig utbildning och att verksamheterna följer de riktlinjer som finns.

Ingen kritik mot förskolan
Det övergripande resultatet visar att förskolan uppfyller de krav som ställs och fick därför inte någon kritik. Bland annat har skolinspektionen tittat på om barn kan få plats på förskola inom 4 månader, gruppstorlekar och kompetensutveckling hos personalen.

– Det är med stolthet vi tar emot Skolinspektionens beslut. Förra gången som förskolan granskades fick förskolan bland annat kritik för att vi hade för lite fokus på de nationella målen i läroplanen.  Sedan dess har vi fokuserat mycket på att utveckla så att det systematiska kvalitetsarbetet och kvaliteten har ökat på våra förskolor, säger Anna Olofsson Carstedt, skolchef för förskolan.

Bättre resultat i grundskolan
Grundskolans årskurs 1-9 fick ett tydligt bättre resultat än vid den senaste tillsynen 2013/2014. Hälften av de granskade grundskolorna fick inga anmärkningar alls.

– Vid förra tillsynen fick vi kraftig kritik på vårt systematiska kvalitetsarbete. Sedan dess har kvalitetsarbetet stått i fokus för vår utveckling. Det här är en bekräftelse på att vi nu arbetar på rätt sätt, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan.

Studievägledning på modersmål
Både grundskolan, gymnasieskolan och särskolan får kritik för att studievägledning på modersmål inte är säkerställt. I Eskilstuna har mer 40 procent av eleverna annat modersmål än svenska.

– Det har varit svårt att kunna erbjuda studiehandledning på alla språk i de högre gymnasiekurserna. Skolorna har istället erbjudit eleverna digitala verktyg och Youtube-filmer på modersmålet. Samtidigt arbetar skolorna språkutvecklande i alla ämnen, eftersom alla elever inte alltid har full förståelse för särskilda begrepp inom olika ämnen, men det är inte tillräckligt enligt inspektionen, säger Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan.

Särskolan får även kritik för sitt systematiska kvalitetsarbete samt brister i mottagandet.

– De brister som framkommit stämmer överens med vad vi själva kommit fram till i den utredning som genomförts under året. Vår nämnd har fattat beslut om ett ”särskolelyft”. Resultatet från tillsynen kommer att hjälpa oss i det kommande utvecklingsarbetet säger, säger Hans Ringström.

Mer kvalitetsarbete i förskoleklass
Skolinspektionen vill också att barn- och utbildningsförvaltningen ser över gruppernas storlek på fritidshemmen och säkerställer att det är en bra miljö för eleverna att vistas i.

Förskoleklass får kritik för att man inte följer upp och analyserar resultaten på samma sätt som i övriga grundskolan.

Senast 30 mars ska barn- och utbildningsförvaltningen ha åtgärdat de brister som Skolinspektionen påtalat.