Stor omställning inom barn- och utbildningsförvaltningen

barn- och utbildningsförvaltningenCirka 35 tillsvidareanställda berörs av ett omställningsarbete som genomförs på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna under vårterminen. Samtidigt visar en kartläggning att grundskolan och förskolan behöver anställa cirka 95 lärare, förskollärare med flera.

Syftet med omställningen är att anpassa verksamheterna till budgetförutsättningarna för 2018.

– I vår förvaltning har vi väldigt många duktiga och kompetenta medarbetare och chefer. Tillsammans kommer vi att klara den här omställningen på ett bra sätt, säger Ingrid Sköldmo, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Närmare 100 personer av förvaltningens 3 800 anställa berörda av omställningsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen
  • Cirka 35 tillsvidare erbjuds nya jobb i förvaltningen
  • Cirka 25 visstidsanställningar avslutas i förtid
  • Cirka 37 visstidsanställningar återbesätts inte, exempelvis pensionsavgångar och vikariat

– Vi gör allt vi kan för att de med tillsvidareanställning ska erbjudas nya arbetsuppgifter. Vi räknar till exempel med att kunna erbjuda övertaliga lärare från gymnasieskolans språkintroduktionsprogram arbete i grundskolan, säger Lena Karlsson, HR-chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Flera verksamheter har gått med underskott 2016 och 2017 och nu behöver de göra en omställning. Orsaker till att verksamheterna nu behöver anpassa sina organisationer:
  • Färre nyanlända elever, minskat behov av lärare på gymnasieskolans introduktionsprogram
  • Färre riktade statsbidrag mot gymnasieskolan
  • Nya riktlinjerna för tilläggsbelopp, påverkar grundskolan och förskolan
  • Ökade kostnader för lokaler och lokalvård

– Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå målen med skolan och förskolans arbete. Förändringarna kring tilläggsbeloppen kommer skolorna och förskolorna att möta med pedagogiskt utvecklingsarbete, säger Hans Ringström, skolchef grundskolan.

Alla rektorer har lämnat in ett förslag på hur man tänker göra sin organisationsförändring. Förslagen har sedan gåtts igenom med de fackliga ombuden.

– Omställningsarbetet ser olika ut för verksamheterna. För vissa verksamheter är det här en stor utmaning, för andra går det lättare, säger Karin Holmberg Lundin, skolchef gymnasieskolan.

I mars ska rektorerna lämna in nya omställnings- och rekryteringsbehov inför höstterminen.