150 högstadieelever bidrar till Torshällas utveckling

Torshällas utvecklingUnder en vecka har eleverna arbetat med att utveckla olika platser i staden för att göra den ännu mer attraktiv och levande. Arbetet är ett led i barnrättsarbetet och ger unga möjlighet att påverka Torshällas utveckling. Skolprojektet genomfördes tillsammans med Gökstensskolans årskurs 7- och 8-elever.

– Det är viktigt att möjliggöra för unga att vara delaktiga i och kunna påverka stadens utveckling, säger Rina Oord Lundh, ortsutvecklare i Torshälla, Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.

Bakgrund
Fem klasser med totalt 150 elever i åk 8 arbetar i år med utgångspunkt från Utvecklingsplan Torshälla. Varje klass delas in i sju olika grupper, som arbetar med varsin plats i Torshälla. Arbetet är integrerat i den ordinarie skolundervisningen under en hel vecka och handleds av skolans lärare. Uppdraget började med en kick-off för eleverna den 2 mars.

Med utgångspunkt från Utvecklingsplanens prioriteringar ska eleverna analysera den plats som tilldelats dem och föreslå hur platsen kan utvecklas. De platser som eleverna arbetat med är Östra torget, Rådhustorget, korsningen Eskilstunavägen/Brogatan, ytan vid Kvarnen, ytan vid Ebelingmuseet, den gamla industrifastigheten Kvarteret Gjutaren samt hamnen och å-stråket.

En redovisning av arbetet skedde den 12 mars i Gökstensskolans aula. Resultaten redovisades som film, modeller och i form av en reklamjingel för inbjudna tjänstemän och politiker från Eskilstuna kommun samt politiker från Torshälla stads nämnd. Utvecklingsförslagen ska användas som inspel till det fortsatta utvecklingsarbetet och den pågående utvecklingsplanen för Torshälla.