Beslut idag om kommunens fastighetsköp i Skiftinge

SkiftingePå kommunstyrelsens sammanträde idag den 30 januari ska det fattas beslut om köp av en fastighet i Skiftinge handelsområde. Ett beslut som skulle innebära att kommunen blir ägare av all mark i handelsområdet och möjliggör framtida handelsutveckling.

Handelsområdet i Skiftinge kan bli en strategiskt viktig plats för handel och det finns potential för området att utvecklas på sikt. Med köpet kan kommunen få kontroll över områdets framtida utveckling, där en viktig faktor är att hitta en eller flera aktörer som kan investera långsiktigt i hela handelsområdet. Fastigheten ägs idag av Kungsleden AB som även äger flera fastigheter i centrala Eskilstuna.

– För majoriteten är jobben i Skiftinge en prioriterad fråga. Det är bra att kommunen och Kungsleden är överens om det här köpet. Det gör att vi snabbt kan utveckla området för att få fler företag och jobb dit. Nu kan vi lägga full kraft på utvecklingen av Skiftinge och Kungsleden kan fokusera på sina fastigheter i bland annat centrum, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

En detaljplan för området föreslås antas under våren, där området pekas ut som handelsområde för detaljhandel. Nästa steg i processen är att påbörja markberedning i området, vilket beräknas ske under sommaren.

– Förslaget vi lägger fram till politiken kommer att möjliggöra ett mer långsiktigt arbete med området i Skiftinge. Förhoppningen är att under året kunna hitta intressenter för området, säger Monica Hed Johansson, fastighets- och exploateringschef.

Fastigheten Skiftinge 1:3 omfattar 31 328 kvadratmeter mark och kommer att kosta 19 miljoner kronor. Idag föreslås kommunstyrelsen fatta beslut vilket innebär att kommunfullmäktige kan fatta beslut den 14 februari. Beslutet väntas sedan vinna laga kraft cirka fem veckor efter beslut i kommunfullmäktige.